top of page

 | ספסלי ישיבה במגרש

בית ספר החיטה, זכרון יעקב

בסיום שנות הלימוד בבית הספר היסודי רצו התלמידים להשאיר חותם. מדרגות המגרש שהיו אפורות וחסרות חן נבחרו למשימה.

סימנתי מראש את תוכנית הצבע על המדרגות והתלמידים המקסימים סייעו וצבעו בכיף.

bottom of page